admin - 2008-04-01 16:14:35

Zarządzanie plikami i systemem plików  [edytuj]
cat – wypisywanie i łączenie plików
chattr – ustawianie dodatkowych atrybutów dla systemów plików ext2/ext3
chgrp – zmiana grupy pliku
chmod – zmiana praw dostępu do pliku
chown – zmiana właściciela/grupy pliku
cd – zmiana bieżącego katalogu, użyty bez argumentów powraca do katalogu domowego
cp – kopiowanie plików
df – wypisywanie wolnej przestrzeni zamontowanych systemów plików
du – wyświetla ilość miejsca zajmowanego przez pliki/katalogi
file - ustalanie typu danych zawartych w pliku
find – przeszukiwanie systemu plików
fsck - sprawdzanie integralności systemu plików
getfacl – odczytuje prawa dostępu z list ACL
ln – tworzenie dowiązań twardych i symbolicznych (patrz niżej)
lndir - tworzenie dowiązań do wszystkich plików w katalogu
ls – listowanie zawartości katalogu
lsof - wyświetlanie listy otwartych plików, oraz używających ich programów
mkdir – tworzenie katalogów
mkfifo - tworzenie kolejek
mount – montowanie urządzeń/zasobów w systemie plików (patrz niżej)
mv – przenoszenie/zmiana nazwy pliku
pwd – wydruk aktualnego katalogu
rcp -transfer plików na zdalny host
rm – usuwanie plików
rmdir – usuwanie katalogów
scp - transfer plików bezpiecznym kanałem, SSH, na zdalny host
setfacl – ustawia prawa dostępu list ACL
split - dzielenie pliku na kawałki
touch - zamiana daty ostatniej modyfikacji, lub dostępu do pliku bądź utworzenie pustego pliku
umount – odmontowanie zasobu z systemu plików (patrz mount)
unlink – wywołanie systemowe, usuwanie pliku lub katalogu

Zarządzanie procesami  [edytuj]
anacron - wykonanie polecenia raz na jakiś czas
at - jednorazowe wykonywanie polecenia w określonym czasie
chroot - uruchomienie programu ze zmienionym katalogiem głównym
cron - regularne uruchamianie programów w określonym czasie
fg – przeniesienie procesu uruchomionego w tle na pierwszy plan
kill – przekazanie sygnału do procesu (domyślnie usunięcie wskazanego procesu)
killall - zakończenie wykonywania wszystkich procesów o podanej nazwie
ps – pobieranie informacji o aktywnych procesach
top – wyświetla najważniejsze procesy
watch - monitorowanie wyniku polecenia

Zarządzanie użytkownikami i systemem  [edytuj]
halt – zatrzymywanie systemu
passwd – zmiana hasła
su – logowanie na konto innego użytkownika (patrz niżej)
sudo – uruchomienia aplikacji z uprawnieniami root
useradd, lub adduser - dodaje nowego użytkownika
w – podobnie jak who, jednak zawiera więcej informacji
who – wypisanie listy zalogowanych użytkowników wraz z dodatkowymi informacjami o nich
whoami – pokazuje bieżący efektywny uid, czyli identyfikator użytkownika, z którego prawami działamy
userdel - usuwa użytkownika

Przetwarzanie tekstu  [edytuj]
cut – wycina określone znaki z wejścia (zazwyczaj z pliku)
grep – wypisywanie linii pasujących do wzorca
head - wypisanie pierwszych 10 linijek tekstu
more – rozwinięcie o sterowanie strumieniem
tail – wypisanie ostatnich 10 linijek tekstu, także używane w diagnostyce (patrz niżej)
tee – wypisywanie danych wejściowych na standardowe wyjście i do dowolnej liczby plików
vi – edycja plików tekstowych

Operacje wejścia/wyjścia  [edytuj]
echo – druk na standardowe wyjście
printf - bardziej rozbudowane polecenie drukujące na standardowe wyjście.
read - wczytanie znaków z terminala

Inne  [edytuj]
clear – wyczyszczenie konsoli/terminala
mail – zarządzanie pocztą
man – podręcznik elektroniczny
startx – uruchomienie środowiska X Window System
test - sprawdzanie typów plików i porównywanie wartości

Operatory (bash)  [edytuj]
&& - wykonaj jeśli poprzednie polecenie zakończyło się sukcesem, np. `./configure && make bzImage`
; - bezwzględne wykonanie, np. `clear ; echo -e "Fajnie!"`
> - przekierowanie standardowego wyjścia (czyli to co program wypisze w konsoli) do pliku, np. `cat /proc/cpuinfo > ~/cpuinfo.txt`
< - przekierowanie do standardowego wejścia, np. `cat < /proc/cpuinfo`, jednak w efekcie to to samo co `cat /proc/cpuinfo` (w pierwszym przypadku dane wejściowe to plik skierowany na standardowe wejście, w drugim parametr przekazywany do programu, który znajduje, otwiera i czyta plik)
| - skierowanie standardowego wyjścia do potoku, który obsłuży program trzeci, np. `cat /etc/hosts | grep "192.168.0." | awk {print $1}`
`komenda` - wykonanie polecenie bashowego w trakcie wykonywania poprzedniego polecenia, np. `clear && echo -en "\033[1;31mInformacje o procesorze:\033[1;0m\n`cat < /proc/cpuinfo`\n"` - należy zwrócić uwagę na operator "`", przerywa on na chwilę działanie skryptu, wykonuje polecenie `cat` i kieruje standardowe wyjście w miejsce operatorów ``. Parametry programu echo - \033[y;xxm ustawiają kolory - y to kolor tła, x to kolor napisów.

Przykłady łączenia kilku poleceń  [edytuj]
$ su -c "mount -t smbfs //inny_komputer/share /mnt/net_share; cp -r /mnt/net_share /home/uzytkownik/dane; chown uzytkownik:users -r /home/uzytkownik/dane; umount /mnt/net_share" – Podane polecenie skopiuje zawartość udostępnionych zasobów z inny_komputer, nada im odpowiednie prawa dostępu i potem odmontuje zasoby sieciowe. Wszystko jest wykonywane z poziomu roota, gdyż domyślnie tylko on może montować partycje i zasoby innych komputerów

hemp gru droga znaki zodiaku panna-tatuaż kobieta w indiach slub choroby ryb akwariowych www.4all.pun.pl